ابزارهای مهندسی

 1. در مورد آسانسورهای خاص لطفا با شرکت تماس حاصل فرمایید.
 2. این نرم افزار برای محاسبه ابعاد چاهک آسانسور در طراحی اولیه ساختمان تهیه شده است.
 3. هنگام استفاده از این نرم افزار توالی اننتخاب درب و انجام محاسبات را رعایت فرمایید.
 4. لطفا در جانمایی ابعاد چاهک، خطاها را مورد بررسی قرار داده و درصدی را به عنوان روا داری (Tolerance) در نظر بگیرید.
 5. هنگام محاسبات ابعاد چاهک به تناسب طول و عرض کابین توجه فرمایید. انتخاب این تناسب کاملا اختیاری است لذا توصیه میشود با دقت بیشتری انجام شود.
 6. لطفا در صورت مشاهده هرگونه خطا در سیستم محاسباتی آن را به شرکت گزارش دهید.

کاربر گرامی حداقل عرض برای انتخاب درب های مختلف به شرح زیر میباشد:

 • درب 80 تلسکوپی حداقل عرض 1530 میلیمتر
 • درب 80 سانترال حداقل عرض 1810 میلیمتر
 • درب 90 تلسکوپی حداقل عرض 1700 میلیمتر
 • درب 90 سانترال حداقل عرض 2030 میلیمتر
 • درب 110 تلسکوپی حداقل عرض 2000 میلیمتر
 • درب 110 سانترال حداقل عرض 2380 میلیمتر
نوع آسانسورابعاد کابینابعاد درب
تخت برعرضعمقعرض بازشوارتفاع
1400240011002100
برانکاربرعرضعمقعرض بازشوارتفاع
110021009002100

میلیمتر

میلیمتر